کد خبر: ۱۶۳۶۱
تاریخ انتشار: 14 آبان - 1397 10:25
بسیاری از سخنان مکتوب عیسی (ع) گفته های خود او نیست، بلکه محصول حیات جوامع مسیحی آغازین به شمار می آید.

رودلف بولتمان (Rudolf Bultmann) که از وی به عنوان بزرگترین محقق و متخصص عهد جدید در قرن بیستم یاد می‌کنند، معتقد است که بسیاری از سخنان مکتوب عیسی (ع) گفته های خود او نیست، بلکه محصول حیات جوامع مسیحی آغازین به شمار می آید.


منبع: تونی لین، تاریخ تفکر مسیحی، ص446