کد خبر: ۱۷۱۷۲
تاریخ انتشار: 30 تير - 1399 15:04
اختصاصی
مسیحیان معتقدند گناه اولیه به تمامی نسل بشر سرایت نمود تا جایی که به عقیده افراد سرشناسی هم چون اگوستین کودکان تازه متولد یافته اگر بدون تعمید بمیرند تنها و تنها بخاطر همان گناه نکرده( گناه ادم و حوا) به جهنم خواهند رفت❗️
مسیحیت و عدالت خداوند عز و جل !

یکی از عقاید تامل برانگیز و باطل مسیحیان گناهکار دانستن آدم و حوا و سرایت ان گناه به تمامی نسل بشر است.

مسیحیان معتقدند گناه اولیه به تمامی نسل بشر سرایت نمود تا جایی که به عقیده افراد سرشناسی هم چون اگوستین کودکان تازه متولد یافته اگر بدون تعمید بمیرند تنها و تنها بخاطر همان گناه نکرده( گناه ادم و حوا) به جهنم خواهند رفت❗️

از دیگر سو مسیحیان در عقیده ای دیگر معتقدند با کشته شدن عیسی بر صلیب انسان دوباره از گناه نجات یافته البته اگر به مسیح ایمان بیآورد.

در حقیقت از نگاه مسیحیان انسان هیچ نقشی نه در گناهکار شدن خود داشت و نه در پاک شدن‼️

یکی دیگه گناه کرد بشریت گناهکار شد و یکی دیگه روی صلیب رفت و بشریت پاک شد ❗️