اختصاصی
کشیش مسیحی : به خاطر بی حجابی مسیحی نشوید . در مسیحیت از این خبرها نیست.
کشیش مسیحی :
به خاطر بی حجابی مسیحی نشوید . در مسیحیت از این خبرها نیست ؛
 بلکه خیلی هم اتفاقا سفت و سخت ؛
 اما واعظین به مردم نمی گویند و مردم هم کتاب مقدس را نمی خوانند.
در نتیجه می گویند مسیحیت دین آزادی و بی بند و باری است‼️‼️