اختصاصی
رسانه های تبشیری و دروغ پراکنی درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ‼️‼️


رسانه های تبشیری همواره با ارگان ها و نهاد های دینی و نظامی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران مشکل داشته و به دروغ پراکنی و دامن زدن به شایعات در این زمینه می پردازد.
جدیدترین اقدام این رسانه ها دامن زدن به شایعات دروغین پیرامون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مهمترین و انقلابی ترین نیروهای نظامی و امنیتی کشور است.
سایت وابسته به مسیحیت تبشیری اینبار به دروغ پراکنی پیرامون حقوق کارکنان سپاه پاسداران پرداخت مساله ای که توسط مسئولین تکذیب شده و اهداف شوم این رسانه و امثال آن روشن گردید.