ملاقات با خداوند، دروغ دامنه دار مسیحیان تبشیری ‼️‼️

به گزارش فرقه نیوز:

یکی از ادعاهای کاذبی که مبلغان مسیحیت تبشیری در رسانه هایشان به وفور آن را مطرح می کنند، دیدن مستقیم خداوند با چشم مادی است درحالی که انجیل یوحنا، باب1 قسمت18 صراحتا ادعای روئیت مستقیم خداوند را انکار می کند و می نویسد:
هیچکس هرگز خدا را ندیده است.