اختصاصی
باز هم برگزاری مراسم آزادانه ارامنه عزیز کشورمان از زبان رسانه تبشیری

به گزارش فرقه نیوز :
رسانه های تبشیری همواره سعی دارند تا در دروغی آشکار  حقوق ارامنه کشورمان را پایمال شده معرفی کنند.
اما در موارد بسیاری ناخواسته از مراسم آزادنه ارامنه در ایران اسلامی می گوید.
اینبار نیز رسانه تبشیری از برگزاری مراسم بین المللی ارامنه در ایران اسلامی می گویند.
بله ارامنه ایران آزادانه به برگزاری مراسمات خود می پردازند و ایران کشوری نمونه در احترام به حقوق اقلیت ها به شمار می رود.