اختصاصی
باز هم رسانه های تبشیری و پخش دروغگویی های سران رژیم تروریست آمریکا‼️‼️