شفا گرفتن عالم اهل سنت با تربت امام حسین (علیه السلام)


ابو محمد خلدی، از شیوخ اهل سنت می‌گوید که بیماری پوستی شدیدی داشتم پس تربت قبر حسین(ع) را به پوستم کشیدم و بعد از آن خوابیدم، وقتی بیدار شدم اثری از بیماری نیافتم.
(منبع: الطیوریات، ج۳، ص۹۱۲، ح۸۴۷ ط اضواء السلف)