اختصاصی
راه اندازی و حمایت از کلیساهای خانگی سیاست تبشیری ها
به گزارش فرقه نیوز:

با وجود بیش از 200 کلیسای رسمی در ایران اسلامی و برگزاری آزادانه مراسم مسیحیان در ایران،؛ اما مراکز تبشیری سخت از کلیساهای خانگی حمایت می کنند‼️‼️

کلیساهایی که بیشتر نام کلیسا دارند و بیشتر تبدیل به مکانی برای  خوشگذرانی  دختران و پسران و محلی برای جذب به مسیحیت تبدیل شده است.