اختصاصی
پخش پیامها و بیانیه های بازمانده رژیم منحوس پهلوی در رسانه های تبشیری
به گزارش فرقه نیوز: