اختصاصی
طبق نقل رسانه های منتسب به دراویش جسد نور علی تابنده قطب دراویش به سمت بیدخت در حرکت است.
به گزارش فرقه نیوز: