دورویی بهائیت در قبال جشن کریسمس
پیشوایان فرقه‌ی بهائی در مخالفت با جشن کریسمس، صراحتا آن را خرافات نامیده و برگزار کنندگان آن را، افرادی بی‌درایت و بی‌شعور خوانده‌اند و دستور به توقف جشن‌ها داده‌اند.

اما پوشش خبری جشن و رقص و پایکوبی توسط رسانه‌های تشکیلات بهائی از برگزاری جشن کریسمس مقابل اماکن اداری مذهبی‌شان حاکی از تضاد وتناقض عملکرد بیت العدل با رهبران خود است. چرا که بیت العدل در این ایام با تزئین درخت و برگزاری رقص های گروهی، این روزها را جشن می گیرد.