اختصاصی
هجمه رسانه دراویش تندرو بر علیه فرقه نیوز و تروریست خواندن شهید قاسم سلیمانی!

به گزارش فرقه نیوز:

رسانه دراویش تندرو همواره ماهیت ضد اسلامی و ضد نظام جمهوری اسلامی خود را نمایان ساخته است.

این گروه تندرو و فتنه انگیز نشان داده اند نه تنها به هیچ یک از اصول اسلام و نظام اسلامی پایبند نیستند؛ بلکه تنها بازیچه دست ضد نظام و سران غرب می باشند.

 این رسانه معلوم الحال در جدیدترین اقدام خود ضمن وارد نمودن هجمه بر علیه فرقه نیوز، صحبت های ناروایی را بر علیه شهید قاسم سلیمانی ( رضوان الله علیه) مطرح ساخت.

قابل به ذکر است که اگر چه فرقه نیوز برای دعوت فرقه ها و گروهها به آرامش و پایبندی آنان به قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد؛ اما بارها انتقاد جدی را متوجه اموزه های باطل دراویش گنابادی دانسته و آموزه های آنان را بر خلاف تعالیم  ناب اسلامی می داند.