اختصاصی
جسارت رسانه دراویش تندرو به سردار شهید قاسم سلیمانی!
به گزارش فرقه نیوز:

موضعگیری این رسانه معلوم الحال و ضد نظام نشان می دهد؛ گردانندگان این رسانه بویی از اسلام و انسانیت نبرده و تنها بازیچه سران غرب  هستند.

به علت شرم اور بودن برخی از اهانت ها مجبور به خط کشیدن بر روی برخی از کلمات سخیف بودیم.