اختصاصی
رسانه های تبشیری را بهتر بشناسیم!
به گزارش فرقه نیوز:

در حالی که کوچکترین تجمعات دنیا در رسانه های تبشیری مورد توجه قرار می گیرد؛ اما رستاخیز و حضور چند میلیونی مردم سرافراز ایران در تشییع  بدن مطهر سردار شهید قاسم سلیمانی سانسور می شود.

 اینجاست که ماهیت ضد اسلامی و ضد ایرانی این رسانه ها آشکار می شود.