اختصاصی
موج سواری رسانه های ضد نظام بر شهادت تعدادی از هموطنان عزیز در تشییع بدن مطهر سردار سلیمانی!
به گزارش فرقه نیوز:

رسانه ها ضد نظام که به سکوت و سانسور شدید اخبار مربوط به تشیییع میلیونی بدن مطهر  سردار شهید پرداخته بودند، اینبار سر و کله شان پیدا شد تا بار دیگر با دروغ گویی و اتهامات دروغین نظام را متهم به کشتن این هم وطنان عزیزمان کنند!