حضور سفیر روباه پیر( انگلیس) در تجمع غیرقانونی !
به گزارش فرقه نیوز:

سفير انگليس در تهران به دليل تحريك و ساماندهي تحركات مشكوك در مقابل دانشگاه اميركبير براي ساعتی بازداشت و سپس ازاد شد.

 بار دیگر نقش سران غرب و دشمنان اسلام و نظام اسلامی در صحنه گردانی و دامن زدن به تجمعات دیده  شد.