اختصاصی
تخریب چهره سردار رشید اسلام شهید قاسم سلیمانی در رسانه های تبشیری

 به گزارش فرقه نیوز:

تشییع با شکوه و میلیونی سردار شهید قاسم سلیمانی بار دیگر دشمنان نظام اسلامی را به خشم آورد. اینبار نیز آنان تمام همت خود را برای تخریب سردار سلیمانی به کار بستند و به خیال خودشان سعی کردند تا اتحاد و همدلی ایرانیان را که در این مراسم بیش از پیش به وجود آمده را از بین ببرند.