شیخ حسون، مفتی سوریه در مراسم بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی:
شهید سلیمانی فهمید که سقوط سوریه به معنای سقوط مسیحیت و اسلام است.


به گزارش فرقه نیوز:
شیخ حسون، مفتی سوریه در مراسم بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی:

شهید سلیمانی فهمید که سقوط سوریه به معنای سقوط مسیحیت و اسلام است.

وقتی همه ما را تنها گذاشتند ایران در کنار ما ایستاد