اختصاصی
تبلیغات فرقه اکنکار در شبکه های اجتماعی
به گزارش فرقه نیوز:

اکنکار از جمله فرقه هایی است که تبلیغات گسترده ای در جهان دارد.

 این روزها پیروان این فرقه موج تازه ای از تبلیغات را در شبکه های اجتماعی به راه انداخته و در صدد ترویج عقاید انحرافی خود هستند.