اختصاصی
کینه سلطنت طلبان و بازماندگان منحوس پهلوی از سرباز وطن سردار سلیمانی!


سلطنت طلبان و منافقان همواره دشمنی و کینه خود را با سربازان وطن و مدافعان کشور نشان داده اند.

شهادت سردار سلیمانی نیز باعث خشنودی آنان شده و از ان خشنود گردیدند.

جالب اینکه حتی حضور نماینده سازمان ملل در محلی که عکس شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس وجود دارد نیز خشم رسانه های سلطنت را در آورده است!