اختصاصی
وقتی رسانه های تبشیری همه چیز را به پای اسلام و مسلمانان می ریزند!
به گزارش فرقه نیوز:

حرکت شخصی در کسوت روحانیت در آتش زدن یک کتاب پزشکی توسط بسیاری از نهادها  به ویژه حوزه های علمیه تقبیح گردید.

حوزه علمیه در این زمینه بیانیه صادر نمود و از حرکت اشتباه این فرد تبری جسته و خواستار بررسی موضوع شد.

اما بار دیگر رسانه های تبشیری که در کمین فرصت هستند برای ضربه زدن به اسلام و نظام اسلامی و به ویزه روحانیت شیعه؛ سعی نمودن تا این حرکت زشت را به پای اسلام و روحانیت بنویسند!!!