تفسیر مضحکانه بهائیان از معنای باب!

به گزارش فرقه نیوز؛ باوجود اینکه علیمحمدشیرازی ملقب به "باب" در آثار خود از جمله کتاب صحیفه عدلیه اعتراف به رکن رابع و باب بودن برای امام دوازدهم شیعیان حضرت محمد بن الحسن علیه السلام می کند (البته به دروغ)، اما باز بهائیان برای حفظ موجودیت و حقانیت خود معنای باب بودنش را تفسیر به رأی می کنند، تفسیری مضحکانه و غیر علمی.