اختصاصی
تلاش رسانه های تبشیری برای ایجاد مشکلات امنیتی و ایجاد اغتشاش به بهانه کرونا!

به گزارش فرقه نیوز:

در حالی که تمامی مسئولان نظام تلاش خود را برای مقابله با کرونا به کار بسته اند و هر روز ابعاد جدید از فعالیت ها برای مبارزه با این ویروس منحوس صورت می گیرد ؛ اما گویا باز هم رسانه های معاند و وابسته به مسیحیت تبشیری سعی دارند تا با موج سواری بر این وضعیت ، بار دیگر به اعتراضات و اغتشاشات اجتماعی دامن بزنند!