اختصاصی
موضعگیریهای خصمانه رسانه ای که خود را منتسب به دراویش می داند!
به گزارش فرقه نیوز:


بارها از موضعگیریهای ضد اسلام و ضد نظام اسلامی جریده گلستان که سعی در تحریک دراویش و تخریب نظام اسلامی را دارد شواهدی ارائه داده ایم.

اینبار نیز این رسانه به بهانه شیوع بیماری کرونا در میان برخی از هم وطنان عزیزمان سعی نمود تا با نسبت دادن این مساله به نظام اسلامی بار دیگر اهداف مغرضانه خود را دنبال نماید.