اختصاصی
موج سواری پیروان عرفان حلقه بر ویروس کرونا!!!
به گزارش فرقه نیوز:

حلقه از جمله فرقه هایی است که اگر چه  ادعای درمان  دارد ؛ اما بارها و بارها شاهد افرادی بوده ایم که با پیوستن به این فرقه با آسیب های جدی روحی و جسمی مواجه شده اند  و نه تنها درمان نشده اند بلکه وضعیتی به مراتب سخت تر دچار شده اند.

این روزها و با شدت گرفتن ماجرای کرونا در کشور بار دیگر پیروان این فرقه با ادعای درمان کرونا سعی در فریب مخاطبان خود دارند!