اختصاصی
رسانه دراویش و نقد مدعی قطبیت دراویش

به گزارش فرقه نیوز:

بارها از محمد اسماعیل صلاحی و ادعای قطبیت وی سخن گفته ایم.

همچنین اشاره نموده ایم که وی بارها و بارها به نقد قطب فعلی ( ثابتعلی شاه) پرداخته و وی راشایسته جانشینی نور علی تابنده نمی داند.

این مساله باعث شده تا در رسانه منتسب به دراویش بارها  نسبت دروغگویی و مقام پرستی به محمد اسماعیل صلاحی داده شده  و وی را فردی دروغو خطاب نمایند.