اختصاصی
رسانه تبشیری و تخریب مراجع و روحانیت با دروغ پراکنی پیرامون کرونا!


به گزارش فرقه نیوز:

این روزها برخی از رسانه های معاند تلاش دارند تا با بهانه عدم قرنطینه شهر قم و ارتباط آن با مراجع و روحانیت به تخریب علما و مراجع دینی بپردازند.

آنها اصرار دارند تا این گونه القاء کنند که مراجع و روحانیت قم مانع قرنطینه این شهر شده اند!!!

این در حالی است که از همان ابتدا تا به امروز همواره مراجع و روحانیت به تبعیت از دستور مقامات پزشکی کشور تاکید نموده اند و این مسئولین پزشکی و بهداشتی کشور  بوده اند که قرنطینه یک شهر را بی فایده و غیر منطقی می دانستند.