اختصاصی
وقتی رسانه تبشیری فعالیت های روحانیون و بسیجیان را در مبارزه با کرونا حکومتی معرفی می کنند!
به گزارش فرقه نیوز:


رسانه های تبشیری همواره عناد و دشمنی خود را با نهاد های دینی و ارزشی نشان داده اند.

اینبار نیز  گویا حضور پررنگ و ارزشمند روحانیون و بسیجیان در عرصه مبارزه با ویروس کرونا بر این رسانه ها سخت آمده و این رسانه ها سعی نمودند در دروغی آشکار این فعالیت ها را حکومتی و نمایشی  جلوه  دهند.