اختصاصی
رسانه انجمن حجتیه و تخریب انتخابات در نظام اسلامی !!!
به گزارش فرقه نیوز:
رسانه انجمن حجتیه و  تخریب انتخابات در نظام اسلامی !!!
بی شک گروههایی از طرفداران انجمن حجتیه سخت به دنبال مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و در مواردی به تخریب نظام اسلامی می پردازند.

تخریب انتخابات و دعوت مردم به عدم حضور  و فرمایشی خواندن انتخابات نمونه های از تلاش های برخی از این دست رسانه ها به شمار می رود.