اختصاصی
انجمن حجتیه ؛ وحدت اسلامی یا تفرقه اسلامی!

به گزارش فرقه نیوز:

 پیروان انجمن حجتیه  نه تنها هیچگاه قدمی برای وحدت میان مسلمین بر نداشته اند ؛ بلکه در موارد متعددی پیروان این تفکر به تفرقه و جدایی میان مسلمانان دامن زده اند.

متاسفانه در برخی از رسانه ها ی متعلق به این گروه در مواردی تعابیر تندی در این زمینه به کار رفته به گونه ای که نشان می دهد این گروه هیچ ارتباط و میانه ای با وحدت اسلامی ندارند!!!

این در حالیست که مقام معظم رهبری و سایر مراجع تقلید بارها بر لزوم اتحاد دنیای اسلام تاکید داشته اند.