اختصاصی
وقتی فرح پهلوی هم به حمایت از کمپین نه به اعدام می پیوندند.
به گزارش فرقه نیوز:

وقتی فرح پهلوی هم به حمایت از کمپین نه به اعدام می پیوندند.