اختصاصی
کمپین دادخواهی نور علی تابنده و توهین و جسارت و اتهام زنی به بزرگان دراویش گنابادی!


 به گزارش فرقه نیوز

رهبران خارج نشین کمپین دادخواهی نور علی تابنده و حامیان آنها مانند محمد اسماعیل صلاحی قطب خودخوانده دراویش این  روزها بدترین توهین ها و اتهامات را نسبت به قطب دراویش گنابادی و بزرگان سلسله و نمایندگان دراویش مطرح می کنند.

به راستی هدف سرکردگان این  کمپین چیست؟ چرا این اتهامات سنگین را به بزرگان دراویش وارد می سازند؟!

از دیگر سو علت سکوت بزرگان دراویش در برابر این توهین ها و اتهامات چیست؟!


کمپین دادخواهی نور علی تابنده و توهین و جسارت و اتهام زنی  به بزرگان دراویش گنابادی!