اختصاصی
رسانه های تبشیری از تبلیغ مسیحیت تا دشمنی با اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران!


 به گزارش فرقه نیوز:

مروری بر فعالیت تبشیری ها نشان می دهد که انان بیش از آنکه به تبلیغ مسیحیت بپردازند به دشمنی با اسلام و نظام ایران اسلامی می پردازند.

یکی از شگردهای این رسانه ها حمایت از دشمنان ایران اسلامی و به ویژه بازمانده های منحوس پهلوی است.

رسانه های تبشیری از تبلیغ مسیحیت تا دشمنی با اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران!