اختصاصی
رسانه های تندروی منتسب به دراویش گنابادی و دشمنی با نظام اسلامی و امام خمینی!
به گزارش فرقه نیوز:

برخی از رسانه های تندرو که خود را منتسب به دراویش گنابادی می دانند و توسط برخی از دراویش تندروی خارج نشین اداره می شوند  همواره نشان داده اند که هدفی جز تخریب نظام اسلامی را نداشته و از دشمنان اسلام و نظام اسلامی خط گیری دارند.

این رسانه ها بارها در مطالب خود بر علیه اسلام و ایران و شخصیت امام خمینی مطالب نادرست و کذب می نویسند.