اختصاصی
رسانه های تبشیری و تخریب زود هنگام انتخابات و تلاش برای عدم حضور مردم

به گزارش فرقه نیوز:

رسانه های تبشیری و تخریب زود هنگام انتخابات  و تلاش برای عدم حضور مردم