اختصاصی
مسیحیان و چالش در الوهیت عیسی علیه السلام!

به گزارش فرقه نیوز:

مسیحیان بارها در پرسش هایی با رویکر بررسی امکان خدا بودن حضرت عیسی گرفتار آمده اند.

اما متاسفانه هیچگاه جامعه مسیحیت از تحریف در آموزه های حضرت عیسی دست نکشید و تا به امروز اعتقاد به خدا بودن حضرت عیسی افکار مسیحیان زیادی را به مخاطره انداخته و دچار سرگشتی و سردرگمی کرده است.

اینکه چرا بارها و بارها در کتاب مقدس بر انسان بودن و مخلوق بودن عیسی تاکید شده و عیسی همواره خود را کوچکتر از پدر دانسته و نیز اینکه آیا می شود عیسی با محدودیت های بشری خدا باشد مهمترین زمینه بروز این سوالات را ایجاد نموده است.

 امروزه متاسفانه در رسانه های مسیحی خدایی عیسی فریاد می شود در حالی که مسیحیان هیچ توجیه قانع کننده برای این آموزه ضد عقل ندارند!!!

مسیحیان و چالش در الوهیت عیسی علیه السلام!