کتاب مقدس چالش بزرگ مسیحیت

فرقه نیوز-بخش میسیحیت تبشیری، یکی از موارد اساسی در شکل گیری هر دینی، داشتن کتاب مقدس است که براساس آن پیروان نقطه اشتراک پیدا می کنند و تعالیم آن دین را با استناد به آن یاد می گیرند و درصدد تبلیغ آن بر می آیند.

در دین مبین اسلام قرآن کریم بدون هیچ شبهه ای در محتوای آن برگزیده ترین کتاب مقدس در میان ادیان است.

اما در مسیحیت این ماجرا متفاوت است؛ نیاز به داشتن کتاب مقدس که محتوای یکسانی برای مسیحیان داشته باشد باعث شد افراد بسیار زیادی به سمت نگارش کتاب مقدس کشیده شوند.

در انجیل لوقا صراحتا به این موضوع اشاره شده است: " از آن جهت‌ که‌ بسیاری‌ دست‌ خود را دراز کردند به‌سوی‌ تالیف‌ حکایت‌ آن‌ اموری‌ که‌ نزد ما به‌ اتمام‌ رسید، چنانچه‌ آنانی‌ که‌ از ابتدا نظارگان‌ و خادمان‌ کلام‌ بودند به‌ ما رسانیدند، من‌ نیز مصلحت‌ چنان‌ دیدم‌ که‌ همه‌ را من‌ البدایه‌ به‌ تدقیق‌ در پی‌ رفته‌، به‌ ترتیب‌ به‌ تو بنویسم‌ ای‌ تیوفلس‌ عزیز " 1

محققان مسیحی نیز به این موضوع اعتراف کرده اند که در قرن های اولیه برخی بزرگان مسیحیت سعی بر نگارش و تغییر کتاب مقدس داشته اند.؛ رابرستون در این باره می نویسد: " در قرن دوم علاوه بر اناجیل رسمی انجیلهای بسیاری وجود داشت که سرانجام کلیسا آنها را به عنوان بدعت آمیز یا بد آموز مردود شمرد." 2

با همه این تلاش ها برای برطرف کردن این خلل بزرگ در مسیحیت هنوز هم اشکالات جدی برا کتاب مقدس مسیحیان وارد است و جامعه مسیحی سوالات و شبهات بسیار زیادی در این زیمنه دارند.

نکته قابل توجه این است که 27 کتاب موجود در مورد کتاب مقدس 4 قرن طول کشیده است تا به عنوان کتاب های اصلی انتخاب شوند و اگر کلیسا به گزینش این کتاب ها نمی پرداخت امروز مسیحیان با حجم گسترده ای از کتاب های مقدس که هرکدام با سلیقه نگارنده نه با اعتقادات اصلی حضرت عیسی علیه السلام نوشته شده است روبرو می شد.

گفتنی است چندین قرن است که صهیونیست با نفوذ در مسیحیت سعی بر وارد کردن احکام و قوانین خودساخته ای را داشته است.


پی نوشت:

1. لوقا1: 1-3

2. رابرستون،آرچیپالد، عیسی؛ اسطوره یا تاریخ، ترجمۀ حسین توفیقی ص30انتهای پیام/