مدعیان صوفیگری
اختصاصی
اغتشاشات گلستان هفتم و اتفاقات پیرامون آن توسط مدعیان صوفیگری...
آن ها به عنوان مدعی صوفیگری یاد کرد زیرا این... افراد اولیات مرام صوفیگری که همان ادب و مرام مردانگی... است رعایت نمیکنند تا ابتدای ترین شاخصه درویشی توسط مدعیان... صوفیگری زیر سوال برود تا شاهد بدنامی تصوف باشیم که...
کد خبر: ۱۶۲۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵