نادر فضلی
کار اشتباهی را کرد و یک قدم نادرست برداشت مثل... اشتباه و موضعگیریهای نادرست انجمن رویگردان شده اند می گویم... انزجار کنند رفتارهای نادرستی مثل اینکه تعهد شرعی می گرفتند... نادر فضلی کتاب حقایق پیرامون انجمن حجتیّه ص البته تعریض...
کد خبر: ۱۷۲۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۷