خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۱۷۴۹۶
تاریخ انتشار: 17 مهر - 1400 11:53

ائتلاف سلطنت طلب ها، منافقین و مسیحیت صهیونیستی

یکی از شاخص های متمایزساز فرقه مسیحیت تبلیغی (فارسی زبان)، پوسته ظاهری دینی و باطنی کاملاً سیاسی است که این امر را در برهه های زمانی و وقایع مختلف، به اثبات رسانده است.
به گزارش فرقه نیوز، نقش آفرینی مبلغان رسانه های تبشیری در قامت اپوزیسیون و هجمه های تند علیه نظام جمهوری اسلامی، نمود بارز این رویکرد است ، لیکن این نقاب سیاسی، ابعاد عمیق تری نیز دارد که در پیوند با برخی احزاب تندرو و اپوزیسیون، نمود یافته است. حزب «دموکرات مسیحی» ( CDPI) معجون تازه ای از گروهک تروریستی منافقین، سلطنت طلب ها و مبلغان مسیحی تصهیونیستی، از آن جمله است که در نوشتار پیش رو مورد اشاره قرار می گیرد.

حزب دموکرات مسیحی ایران از سوی فردی به نام «بهروز قربانی» به عنوان سازمانی مذهبی در کشور نروژ تأسیس شده است. شعار محوری این حزب «آزادی و آبادی ایران در پرتو صلح و عدالت مسیح» و هدف اصلی آن «ضربه به حاکمیت دینی و ولایت فقیه، برقراری حکومتی سکولار و لائیک و به زعم خود برقراری وعده خدا بر زمین» است. عمده فعالیت ها و تحرکات حزب مزبور، متمرکز در فضای مجازی بوده و در مسیر اهداف و خط مشی تازه جریان مسیحیت صهیونیستی در راستای اشاعه تحرکات در شبکه های اجتماعی، گام بر می دارد.
این سازمان، مدعی است کشورهای اروپایی به سبب فعالیت احزاب دموکرات مسیحی، توسعه و پیشرفت یافته اند و بر همین اساس، مخاطبان را به عضویت در حزب خود فرا می خواند. بر اساس آیین نامه منتشرشده در پایگاه اینترنتی این سازمان، مهم ترین اقدامات تعریف شده در مسیر تحقق هدف فوق الذکر عبارت اند از: صدور بیانیه و اطلاعیه در حمایت از معترضان داخل کشور، انتشار اطلاعات موهوم نقض حقوق بشر در ایران، برگزاری تجمع و تظاهرات علیه نظام جمهوری اسلامی به صورت مستقل یا همراه با دیگر گروه های اپوزیسیون.

اساساً یکی از رویکردهای مهم این حزب، پیوند و اتحاد با دیگر جریان های اپوزیسیون در پوششی مسیحی است که در مرام نامه آن نیز مورد اشاره قرار گرفته: «بنیاد، به منظور تمرکز هرچه بیشتر حول مبارزه با تضاد اصلی خلق و میهن.... از پرداختن به هرگونه تضاد فرعی و ایجاد تنش با دیگر جریانات سرنگونی طلب اپوزیسیون پرهیز نموده و تمامی تلاش خود را برای اعتلا و گسترش فعالیت هایش در در مبانــی اندیشــه ای حــزب دموکرات، به وضوح مشــاهده کــرد. 

وی با نام ســازمانی «فرمانده حیدر»، از اعضای فعال گروهک محســوب می شــده که در کنار «مســعود قربانی»، معروف بــه «فرمانده بهمن» (از اعضــای رده بــالای منافقیــن) عمــل می کــرده؛ فردی کــه در خلال عملیــات «مرصــاد» بــه هلاکــت رسیده اســت و گمــان مــی رود بــرادر بهروز باشــد. 

هرچند به ظاهر، بهروز قربانی، دیگر ارتباطی با سازمان منافقین نداشته و از فرقه «رجوی» جدا شده، اما برخی گمانه زنی ها از ارتباطــات و همــکاری مخفــی وی با این گروهــک در زمینه قاچاق انســان بــه اروپا حکایت دارد. 

ســایت «انجمن نجــات» در این زمینه می نویســد: «شــنیده ها از تهیه یک لیســت 35 نفره بــرای قاچاق به اروپــا توســط یک کشــیش جداشــده بــه نام بهــروز قربانی در نــروژ که ســال 70 از ســازمان جــدا شــده و الان هــم بــا فرقــه در تماس اســت، می باشد. به کسانی هم که از سازمان به هر ترتیب جدا شدند، گفته می شود که سازمان در حال جور کردن کارشان برای فرستادن آن ها به سایرکشــورهای اروپایی است. این روند غیرقانونی که سازمان درصدد انجام آن است تا چه اندازه درست است و به نتیجه خواهد رسید، آن را زمان مشخص خواهد کرد».

به هر روی، بهروز با چنین ســوابقی، هم اکنون در کنار همســرش فریبــا هادی خوانلو(قربانــی)، هــر دو بــه فرقه مسیحیت صهیونیســتی گرویــده و دارای تفکــرات تنــد ضد اسلامی هســتند کــه در تحــرکات مجازی حزب دموکرات مسیحی، آشکارا قابل رؤیت است. قربانــی علاوه بــر این حــزب، چند ســازمان دیگــر مانند «شــورای پناهنــدگان ایرانــی در نــروژ» و «ســازمان تبشــیری زندگــی جدیــد خاورمیانــه» را نیز راه انــدازی و مدیریت می کند. 

همچنین از اعضای اصلی سامانه موسوم به «همبستگی ملی ایرانیان» است که به بهانه ســالگرد اغتشاشات آبان ۹۸ ، وبیناری مجازی با حضور برخی عناصر فعــال ضــد نظام در تاریــخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ برگزار نمــود. در این وبینار، بهروز به عنوان نمانیده هیئت اجرای مراسم و همسرش فریبا نیز به نمایندگی از حزب دموکرات مسیحی ایران حضور داشتند.

از دیگر فعالیت های بهروز باید به همکاری وی با سازمان «عدالت بــرای خانواده های قتل عام زندانیان سیاســی در ایــران در ۱۹۸۸» اشــاره داشــت کــه توســط شــخصی به نــام «محمــد قربانــی» در نروژ تأسیس شده و با رویکرد حمایت از منافقین، فعالیت دارد. 


مانفیست حزب دموکرات مسیحی 

حـــزب دمـــوکـــرات مـسـیـحـی، مـانـفـیـسـت خـــود را -در پـایـگـاه اینترنتی اش- اینگونه شرح داده: «مــا خادمین عیسی مســیح طبق کلام خــدا، برای برقــراری وعده خداونــد بــر زمیــن و در میــان تشــکیل نجــات و عدالــت، بــر حســب ارزش هــای آرمانــی انجیــل، فراخوانــده شــده ایم... در ایــن راســتا بــه آگاهــی می رســانیم کــه بــرای پیشــبرد ایــن رســالت نیکــو و بــرآورده ســاختن وعــده باشــکوه خداونــد، در ســرزمینمان ایران (عیــلام)، ما بــر آن شــدیم تا اقدام به تشــکیل بنیــادی فرا گیر و ملی بــه نام حزب دموکرات مســیحی ایران بنماییم. 

این بنیاد در نظر دارد تا با معرفی و شناســاندن اهــداف و برنامه های خــود از طریق گفت و گو و تماس با همه آحاد مردم ایران...و کلیساها... بســتر مناسبی برای همکاری و اتحاد تمامی ایرانیان در راســتای تشــکیل حزبی سراسری... به نام حــزب دموکــرات مســیحی ایــران فراهــم نماید. 

ایــن حزب بــا اعتقاد بــه دموکراســی و لائیســیته، تمامیــت ارزی و اســتقلال و همینطــور احتــرام بــه آزادی ها و ارزش های انســانی منــدرج در اعلامیه جهانی حقوق بشــر، بــه عنــوان اصول اساســی و غیرقابل انــکار خود، مصمم اســت تــا جایگاهــی شایســته و ارزشــمند بــرای فعالیت هــای خشونت پرهیز سیاسی و اجتماعی ایرانیانــی کــه دوســتدار صلــح و امنیــت، و خواهــان رفــاه و عدالــت اجتماعی هستند، ایجاد نماید تا با قرار گرفتن در این بستر سالم و پویا بتواننــد با مشــارکت و هماهنگی با دیگــر احــزاب و جریان هــای درون جامعه، در ساختن ایرانی آزاد، آباد و مدرن، وظایف و رســالت انسانی، میهنــی و تاریخــی خــود را بــه جــا آورند».
همبســتگی و پیوند همه جانبه ایــن حــزب بــا جریــان اپوزیســیون را می تــوان بــه وضــوح در ایــن خط مشــی، مشــاهده کــرد. مروری بــر بیانیه هــا و تحــرکات رســانه ای حــزب مذکــور در برهه هــای زمانــی مختلــف، به خصــوص فرافکنــی دربــاره مجرمانــی ماننــد «روح‌ا... زم» و عناصــر اغتشاشــگر آبان مــاه ۹۸ ، یــا دعــوت مــردم بــه اعتصــاب سراسری، توهین به نظام اسلامی و....، نیز شاهدی است بر این امر.


معجونی تمام سیاسی

می تــوان گفــت، ســوابق منافقانــه مؤســس حــزب و تــداوم ارتباط احتمالــی اش بــا ایــن گروهــک تروریســتی، در کنــار ظاهر مســیحی و حمایــت جریــان مسیحیت صهیونیســتی، اینبار معجونــی متفاوت ایجاد کرده که آشکارتر و صریح تر از همیشه، پرده از ماهیت سیاسی و معاندانه فرقه مسیحیت تبلیغی برداشته است.

به واقــع، ائتلاف نفــاق، اپوزیســیون و مسیحیت صهیونیســتی در حــزب دموکــرات مســیحی، نمــود یافتــه تــا نشــان دهــد جریان های فرقه ای در هر رنگ و پشــت هر نقابی که باشند، دارای یک شاخصه مشــترک در قبال اســلام و نظام اســامی اند؛ بر خط شدن برای نفوذ و تضعیــف پایه هــای ایمانــی مســلمین و در نهایــت، ضربــه بــه نظام اسلامی.

به هــر روی، بــا پاندومــی ویــروس کرونــا و گرایــش هرچــه بیشــتر تحرکات جریان مسیحیت صهیونیستی به سمت اقدامات مجازی (از راه اندازی کلیسای مجازی گرفته تا کمپین های مختلف ضداسلامی(، ایجاد و تشــدید فعالیت های این دســت احزاب با پوســته مسیحی و باطن سیاســی، موضوعی است قابل تأمل که باید در آسیب شناسی و روندشناســی جریان های فرقه ای لحاظ شــود. 

در این مورد خاص، پیوند با گروهک نیمه جان منافقین و اعلام آشکارای مواضع سیاسی براندازانه، می تواند نمایانگر تغییر استراتژی جریان مسیحیت تبلیغی در ارتباط با منطقه جنوب غرب آســیا و کشــور ایران باشد که پیش از این سابقه نداشته است.

در عین حال، رویکرد ضدامنیتی حزب مزبور و حمایت جـریـان مسیحیت صهیونیستی از آن، بــار دیـگـر نـشـان داد فرقه مسیحیت تبشیری در ارتـبـاط با ایران از پـوشـش مذهب، بهره برده و در پـی دستیابی به اهـداف مغرضانه سیاسی خویش علیه نظام جمهوری اسلامی است؛ امری که برای تحقق آن از هیچ چیز فـروگـذار نمی کند، حتی ائتلاف با گروه های تروریستی و معلوم الحالی چون منافقین (سازمان مجاهدین خــلــق) کـــه سوابق مجرمانه و جنایاتشان در صـفـحـات تـاریـخ حقوق بشر، ثبت است.انتهای پیام/
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان