خبری تحلیلی فرقه نیوز

کد خبر: ۳۰۹۳
تاریخ انتشار: 26 دی - 1394 13:21

روشهای تبلیغی بهائیت وکتابهای موسسه روحی وبرخی ازتبلیغات این فرقه دررفسنجان

آشنایی با روشهای تبلیغی بهائیت وکتابهای موسسه روحی وبرخی مستندات ازتبلیغ این فرقه درشهرستان رفسنجان
گروه بهائیت-فرقه نیوز، بهائیت به عنوان مهره های استعمار درجامعه شیعه ومسلمان ایران برای تضعیف باورهای اعتقادی ،بالاخص مهدویت از زمان شکل گیری درراستای اهداف شوم خودروشهای گوناگونی را تجربه نموده است.


از قتل وآدمکشی های سازمان یافته این فرقه وکمیته های ترور درعصرمشروطه برای انحراف در مشروطیت ،نفوذ بی حد وحصر درنظام آموزشی وفرهنگی درعصرتاریک پهلوی ( وزیرآموزش وپرورش دوران پهلوی درایران اسلامی یک بهائی بود)

دراختیار گرفتن منابع اقتصادی قوی دردستان این فرقه ، و نفوذ درساختار امنیتی وکشوری ولشکری زمان پهلوی و…

همه این موارد از این تشکیلات ، فرقه ای سازمان یافته بوجود آورد که بوسیله منابع سرشار اقتصادی، نفوذ فرهنگی،رسانه ای،آموزشی،ونفوذ درساختار اداری و لشکری بعلاوه حمایتهای آشکاراستعمار انگلیس وآمریکا ورژیم صهیونیستی به صورت روزافزون با طرحها وبرنامه های گوناگون درصدد ضربه زدن به باور سبزمهدویت واسلام ازهیچ تلاشی فروگذاری نکردند.

باپیروزی انقلاب اسلامی که بااراده خداوندمتعال وبه برکت مجاهدتهای امام راحل(ره) وجانفشانی مردم مسلمان ایران فصل نوینی درتاریخ اسلام وتشیع شکل گرفت؛ بهائیت به استانه ذلت وخواری رسیده بود وموج فرارهای رؤسای این تشکیلات ازایران ونیز موجی از برگشت به اسلام درمیان فریب خوردگان این فرقه که باپیروزی انقلاب اسلامی دروغهای آشکار وپیش بینیهای غلط سران بهائیت را دریافته بودند،بهائیت درضعیفترین شکل ممکن به حیات شیطانی خودادامه داد.اما جنگ تحمیلی وتمرکز نیروهای انقلابی دردوجبهه نفاق داخلی وفتنه های تجزیه طلبان وازهمه مهمترجبهه های جنگ بهترین فرصت برای این تشکیلات خاموش شده بوجود اورد که با تجدید قوا به ماموریت سابق خود یعنی تخریب باورهای اسلامی بپردازدبعلاوه که بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی بهائیت دو ماموریت جدیدرا نیزبه عهده گرفتند. با توجه به موج فرارهای اولیه به کشورهای غربی وشکل گیری دوجامعه بهائیت ایرانی دردرون وبرون مرز بهائیان بعنوان بهترین سرپلهای ارتباطی باخارج وبعلت بغض وکینه ونفرت ازانقلاب اسلامی درنقش جاسوسان ومنابع اطلاعاتی بیش از گذشته سیاه خوددرخدمت دولتهای غربی به انجام وظیفه پرداختند،دومین وظیفه که بهائیان تا به امروز به بهترین شکل ممکن درانجام ان ازهیچ تلاشی فروگذاری نکرده اند متهم نمودن نظام مقدس جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشروپرونده سازیهای متعدد درنهادهای بین المللی بوده است (درحالیکه مرکز رهبری این تشکیلات( بیت العدل) دراسرائیل که همه روزه شاهد قتل وعام ومحاصره اقتصادی وصدها ظلم وجفا به مردم مظلوم فلسطین است حتی یکبار حاضر به محکومیت این جنایتها ویاتلاشی درمجامع حقوق بشری وبین المللی برای توقف این مظالم ننموده است که این خودبطلانی برادعاهای سران این فرقه مبنی بروحدت عالم انسانی ،صلح جهانی و… وسندی برنوکری این تشکیلات درراستای نظام سلطه می باشد.)

باپایان جنگ تحمیلی ودر.دوران اصلاحات فرصت رشد وشکوفایی اقتصادی وآموزشی بی نظیری برای سران بهائیت ایجادنمود که آنها به بهترین شکل به تجدیدساختارپرداختند وبا فراهم شدن زمینه های لازم برای تبلیغات،بهائیت ایران با هدایت بیت العدل مرحله جدیدی از تبلیغات خود را که تا به امروز ادامه دارد را به مرحله اجرا گذاشت.ازاین به بعدبهائیت درراستای یک طرح جامع وهدفمند بنام "طرح روحی” به شکل سازمان یافته به تبلیغات خودافزودند که دراین مقاله سعی برشناخت بیشتر وبهتر کتابهای موسسه روحی وطبقه بندی تبلیغات بهائیت است که امیدواریم جهت اشنایی مفید واقع گردد.

مجموعه کتب روحی:

کتاب اول : تاملاتی برحیات روح انسانی

کتاب دوم : قیام به خدمت

کتاب سوم : آموزش کلاسهای اطفال ، کلاس اول

کتاب چهارم : دومظهر ظهورالهی

کتاب پنجم : آموزش کلاسهای اطفال ، کلاس دوم وسوم

کتاب ششم : نشرنفحات الله

کتاب هفتم : بایکدیگردرسبیل خدمت مشی نمائیم

کتاب هشتم : عهد ومیثاق

کتاب نهم : سعادت خانواده

از بهائیان خواسته می شودبرای یک دوره زمانی مشخص(مثلا یک فصل از سال) اقدام به تهیه لیستی ازافرادی بنمایند که می توانند به فعالیتهای ذیل دعوت نمایند.

۱ ارتباط : شامل نام افرادیست که بهائیان با آنها ارتباط صمیمی دارند و می توانند آنها را به یکی از فعالیتهای ذیل دعوت کنند.

۲ جلسه دعا : تعداافرادی که باید به جلسات دعا دعوت شوند.

۳ گروه اطفال

۴ گروه نوجوان

۵ گروه مطالعه

۶ تبلیغ مستقیم : آنا

برطبق این دستورالعمل می توان دریافت که اولین قدم برای جذب وتبلیغ بهائیت ایجادارتباط صمیمی با مسلمانان است که البته برای موفقیت درآن توصیه هایی نیز ارائه گردیده که به ارائه آن می پردازیم.

مرحله بعد طبقه بندی افراد براساس سن می باشد که دریکی از گروههای اطفال،نوجوان وگروه مطالعه( که برای سنین بالای نوجوانیست) انجام می گیرد.

کلاس های گروه های اطفال ونوجوان بیشتر توسط مربیان خانم برگزارمی شود.وبرای افراد از جوانان تا بزرگسالان ازگروه مطالعه استفاده می شود.

شیوه کار بدین شکل است که هر گروه دارای یک راهنما یا (تویتر) می باشد که وظیفه وی برگزاری جلسات گروه وایجاد نظم و هدایت ونتیجه گیری از جلسات است.

بهائیان با دعوت از مسلمانانی که با آنها ارتباط صمیمی دارند به این گروه ها به مطالعه یکی از کتابهای طرح روحی می پردازند.

البته این کتابها وگروه های آن، هم برای خود بهائیان جهت بالا بردن سطح معلومات و به اصطلاح خودشان تزیید معلومات و هم جهت تبلیغ مورد استفاده قرار می گیرد که معمولا کتاب اول و کتاب چهارم بیشترین استفاده را درجلسات گروه مطالعه دارد.وکتابهای دوم،ششم وهفتم جهت آشنایی با روشهای تیلیغ وایجاد انگیزه جهت آن بکارمی رود.

ازآنجائیکه بهائیت سرتاسر ظلمت ونیرنگ و فریب است ،نتوانسته در کتابهای چاپ این موسسه هم این مسئله را مخفی نگه بدارد.

درکتاب دوم”قیام به خدمت”که جهت ایجاد شوق به تبلیغ بهائیت است می توان به نمونه هایی از آن اشاره نمود:

دراین کتاب خانواده ای به نام سعادتی را مثال می زند که زن وشوهر پیری هستند که افراد ساده ای هستند اما دارای قلوب پاکی هستندکه تعدادی جوان بهائی قصد دارند تا ضمن ارتباط با ابن خانواده به تبلیغ بهائیت بپردازند.درابتدا ازافراد گروه مطالعه خواسته می شود تا دریک مکان به اجرای نمایشی که درآن اعضای گروه مطالعه به تمرین چگونگی وارد شدن به خانه وسلام واحوالپرسی ومسائل لازم جهت ایجادارتباط موفق بپردازند.

درکتاب فوق آمده است :”درگروههای کوچک و به کمک راهنمای گروه راجع به اولین ملاقات خودباخانواده سعادتی فکرکنید.هرعضوگروه میبایست نمایشنامه ای کوتاه بازی کندونشان دهدچطورواردمنزل می شودوباآنهااحوال پرسی میکندوچطورموضوع عهدومیثاق الهی راباآنها درمیان می گذارد.اعضای گروه بایدنمایش هریک رابادرنظرگرفتن شرایط ادب،مهربانی،وتواضع ارزیابی کندوبعدازاینکه هرعضونقش خودرابازی کرد،گروه بایدباهم متوفق شوندومناسبترین روش ملاقات راپیداکنند.”

با کمی دقت می توان دریافت که جامعه بهائیت با نیرنگ و فریب به دنبال ایجادارتباط صمیمانه با مردم جهت تبلیغ می باشند ارتباطی که درکتاب فوق به آن توصیه شده بیشتر شامل افراد ساده می باشد آن هم با تمرین نمایشنامه جهت پیدا کردن بهترین روش.

ازآنجائیکه خداوند متعال درآیات متععدی ازقران کریم مسلمانان را از دوستی با غیرمسلمانان منع نموده است واین خود یکی از عوامل ومشکلات بهائیت درایجادارتباط بامسلمانهاست آنها سعی دربرقراری ارتباط با افرادی دارند که ضمن سادگی ونداشتن معلومات مذهبی افرادی باشند که بتوانند با ابراز علاقه ومحبتهای نمایشنامه ای ودروغین موجبات ارتباط صمیمانه باآنها رافراهم اورند.

ازهمین رو مرکزیت بهائیت در حیفا توصیه کرده است که در ایران به دلیل حاکمیت نظام اسلامی و وجود شرایط خاص، طرح روحی از سن ۱۶ سالگی آغاز شود و کودکان بهائی از سن ۱۲ تا ۱۵ سالگی و در صورت امکان به همراه بزرگترهایشان با هدف فریبکاری به کارهای خیریه و عام المنفعه نظیر عیادت از بیماران در بیمارستان ها، نظافت پارک های محل و معابر کوهستانی، مراجعه به آسایشگاه سالمندان و کمک به سالخوردگان بپردازند.همچنین بهره برداری از دوستان دوران مدرسه، مهاجران فقیر افغانی، کمک مالی به خانواده های مستمند و ایجاد کلاس های آشپزی و هنری، رفت وآمد به کتابخانه ها و سمینارهایی که در فرهنگسراها برگزار می شود،ارتباط باسازمانهای غیردولتی و… وسیله ای برای ایجاد ارتباط مخفی و سپس تبلیغ بهائیت می داند.
درزیر به نمونه هایی از تبلیغات بهائیان درشهرستان رفسنجان جهت آشنایی می پردازیم.

کلاسهای زبان انگلیسی :

ازانجائیکه بهائیان ذوق وشوق فراوانی برای زندگی درخارج ازایران اسلامی دارند به فراگیری مکالمه زبان خارجه اهمیت زیادی می دهند وضمن شرکت در کلاسهای موسسات اموزشی افرادمسلمانی را از همکلاسیها و کسانی که به گونه ای با انها ارتباط دارندرابه شرکت دراین کلاسها دعوت می کنند و با بعهده گرفتن هزینه کامل یا قسمتی از هزینه دوره های اموزشی با مدیون نمودن آنها به خود به ایجادارتباط صمیمانه با آنها وسپس تبلیغ می پردازند.

کلاس اخلاق :

همانطور که در بالا توضیح داده شد بهائیان با محبتهای دروغین سعی درایجادارتباط صمیمانه دارندکه استفاده ازنیرنگ و دروغ نیز برای انها اشکالی ندارد.ازآنجائیکه تعداد بسیاری از بهائیان رفسنجان به کارتعمیرات وسرویس دهی لوازم خانگی مشغول هستند،ضمن مراجعه به منازل جهت نصب وگارانتی لوازم خانگی به پخش جزوات وسی دی های تبلیغی وبرگزاری کلاسها اقدام می کنند.ازجمله مراجعه دوتن از بهائیان رفسنجان به روستای شاهرخ اباد برای نصب یخچال وسوءاستفاده از بی سوادی صاحب خانه ضمن پیشنهاد برگزاری کلاسهای اخلاق برای کودکان روستا توسط خانم (صهبا.م)به تدریس کتاب نسائم تائید که درطرح تواندهی روحی نوجوانان بهائی استفاده می شود،اقدام می نمایند.

ارتباط گسترده با افاغنه:

ازآنجائیکه شهرستان رفسنجان دارای تعداد زیادی مهاجر افغانی که اکثرا بصورت غیر قانونی ساکن این شهرستان می باشند است.تشکیلات بهائیت دراین شهرستان سرمایه گذاری زیادی برروی این مهاجرین نموده است.

نکته جالب اینکه دوتن ازبهائیان رفسنجان(احمد.م)و(مجتبی.م) ضمن مراجعه به منازل افاغنه کودکان آنها را به کلاسهای تبلیغی درمنازل(علی.ع) و(احمد،ا) می بردند و ضمن بعهده گرفتن ایاب وذهاب کودکان افغانی به تهیه لباس کیف وکتاب وپذیرایی ازآنها اقدام می نمودند.

ازجمله (ایرج.م)خادم بهائیان رفسنجان ضمن مراجعه به اردوگاه افاغنه کودکان بهائی را جهت کلاسهای اطفال به منزل خود انتقال می داده است.

از موارد اخیرمراجعه خانم (مروئه، ز) به بوستان معلم و برگزاری کلاسهای اطفال برای کودکان افغانیست .

وی به آموزش کتاب سوم موسسه روحی (آموزش اطفال ،کلاس اول) اقدام می نمود

برای آشنایی بیشتر به کلیات این کتاب و عکسهایی از تبلیغ این خانم بهائی اشاره می شود.

این کتاب مشتمل بر۱۵ درس می باشد که هر درس شامل ۷قسمت می باشد.

ابتدای هرکلاس با دعاها ومناجاتهای بهائی اغاز می گردد.سپس مناجاتی را به کودکان می اموزندوبعد ازآن به اموزش سرودهایی پیرامون بهائیت وامیزه های آن به کودکان می پردازندوبعد ازآن به حفظ کردن یکی از آثاربهائی می پردازند وبعد ازآن داستانهایی پیرامون سران فرقه بهائیت ومظلوم جلوه دادن آْنها برای کودکان قرائت می کنند.بعدازآن به کودکان بازیهایی می اموزند و باآنها بازی می کنندو درآخرجلسه هم به رنگ امیزی ونقاشی می پردازند.

بازی درس اول به بازی (بزرگ بزرگ بزرگتر) معروف است که بشرح زیر ودرتصاویر امده است.

دونفرازبچه ها کنارهم می ایستندوپای چپ یکی را به پای راست دیگری بایک طناب یا هروسیله دیگرمی بندند.سپس ازآنان می خواهند ازنقطه ای به نقطه دیگر بروند.

 

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان