حقیقت اسلام از زبان یک پروفسور اسرائیلی+فیلم
به گزارش فرقه نیوز؛ این پروفسور اسرائیلی با حرفهایی که درباره اسلام و پیامبر زد، کشور اسرائیل را در شوک و بُهت فرو برد!