اختصاصی
کینه تبشیری ها از سردار شهید قاسم سلیمانی
به گزارش فرقه نیوز:

رسانه های تبشیری که در تشییع میلیونی پیکر مطهر سردار قاسم سلیمانی سکوت نموده و سانسور کامل خبری داشتند؛ اینک و با حرکت چند نفر از عوامل نفوذی و فریب خورده دشمن  در توهین به عکس سردار سپاه اسلام ذوق زده هستند و به انعکاس این اخبار می پردازند.