رادیو و تلویزیون ایران قرقگاه بهائیان
به گزارش فرقه نیوز؛ فرقه بهائیت تشکیلات منسجم و قدرتمندی در رادیو و تلویزیون داشت که اکثریت قریب به اتفاق کارکنان تلویزیون از مدیرکل تا نگهبان در ورودی، باغبان و کارگران مسئول نظافت دستشویی‏ها بهایی بودند. زمانی که حبیب ثابت، این فرستنده و فرستنده تلویزیون آبادان را به دولت فروخت، کلیه بهائیان شاغل در این دو فرستنده به استخدام تلویزیون ملی ایران درآمدند و چون از تجربه و سابقه کار برخوردار بودند و کلیه مشاغل کلیدی را در اختیار داشتند، دور هم جمع شدند و تشکیلات ویژه‏ ای را ایجاد کردند.

از اعضای شاخص تشکیلات بهائیان در رادیو و تلویزیون ایران که ظاهرا به عنوان یک انجمن صنفی و با نام «اتحادیه کارکنان فنی تلویزیون ایران» فعالیت می‏کرد، باید از مهندس مکانیک، فرشید رمزی، کامبیز آزردگان، ژیلا سازگار، دکتر کامبیز محمودی و عده ‏ای دیگر از مدیران ارشد و میانی تلویزیون ملی نام برد.