جیغ شرمان از صدور فرمان شیخیت
به گزارش فرقه نیوز - بخش صوفیه و دراویش، در شرایط فعلی گلوله و رسانه شاید در بدو امر دو موضوع متفاوت به نظر برسد اما در تمام نبردها، جنگ سخت و جنگ نرم همزاد و مکمل یکدیگر بوده  و در مواقعی جنگ نرم و استفاده از فضای مجازی اثرات غیرقابل جبرانی به همراه دارد.