رسانه های تبشیری و سیاه نمایی وضعیت ایرانیان‼️

رسانه های تبشیری و سیاه نمایی وضعیت ایرانیان‼️

اخبار خدمات صورت گرفته و اتحاد و همدلی مردم و مسئولین هیچگاه در این رسانه ها مورد اشاره قرار نگرفته
ترس رسانه های تبشیری از مجالس روضه سید الشهدا« علیه السلام»

ترس رسانه های تبشیری از مجالس روضه سید الشهدا« علیه السلام»

آنها می دانند که این جلسات نه تنها گریه ؛ بلکه عواملی در جهت بصیرت سیاسی و اجتماعی مردم است
رسانه های تبشیری و تضعیف آیین محرم

رسانه های تبشیری و تضعیف آیین محرم

رسانه های تبشیری از این همه شور و شعور در ماه محرم هیچ نمی گویند و سکوت کامل خبری را انتخاب کرده اند
سیاه نمایی و پرداختن به اخبار ناامید کننده در ایران، شگرد رسانه های مسیحیت تبشیری

سیاه نمایی و پرداختن به اخبار ناامید کننده در ایران، شگرد رسانه های مسیحیت تبشیری

هر چه هست شایعات و دروغ پراکنی و پخش اخباری است که باعث ایجاد ناامیدی مردم شده و نظام اسلامی را در پیشبرد اهداف خود با چالش مواجه سازد.
سکوت رسانه های تبشیری در برابر عشق و ارادت و دلدادگی ایران اسلامی به سید و سالار شهیدان ‼️

سکوت رسانه های تبشیری در برابر عشق و ارادت و دلدادگی ایران اسلامی به سید و سالار شهیدان ‼️

اما جالب است که هر جا سخن از عشق و ارادت و همدلی ایران اسلامی است خاموش می شوند و زبان در کام فرو می برند
رسانه های تبشیری و سیاه نمایی وضعیت ایرانیان‼️

رسانه های تبشیری و سیاه نمایی وضعیت ایرانیان‼️

اخبار خدمات صورت گرفته و اتحاد و همدلی مردم و مسئولین هیچگاه در این رسانه ها مورد اشاره قرار نگرفته
ترس رسانه های تبشیری از مجالس روضه سید الشهدا« علیه السلام»

ترس رسانه های تبشیری از مجالس روضه سید الشهدا« علیه السلام»

آنها می دانند که این جلسات نه تنها گریه ؛ بلکه عواملی در جهت بصیرت سیاسی و اجتماعی مردم است
رسانه های تبشیری و تضعیف آیین محرم

رسانه های تبشیری و تضعیف آیین محرم

رسانه های تبشیری از این همه شور و شعور در ماه محرم هیچ نمی گویند و سکوت کامل خبری را انتخاب کرده اند
سیاه نمایی و پرداختن به اخبار ناامید کننده در ایران، شگرد رسانه های مسیحیت تبشیری

سیاه نمایی و پرداختن به اخبار ناامید کننده در ایران، شگرد رسانه های مسیحیت تبشیری

هر چه هست شایعات و دروغ پراکنی و پخش اخباری است که باعث ایجاد ناامیدی مردم شده و نظام اسلامی را در پیشبرد اهداف خود با چالش مواجه سازد.
سکوت رسانه های تبشیری در برابر عشق و ارادت و دلدادگی ایران اسلامی به سید و سالار شهیدان ‼️

سکوت رسانه های تبشیری در برابر عشق و ارادت و دلدادگی ایران اسلامی به سید و سالار شهیدان ‼️

اما جالب است که هر جا سخن از عشق و ارادت و همدلی ایران اسلامی است خاموش می شوند و زبان در کام فرو می برند
رسانه های تبشیری و ادعاهای دروغین سرکوب ارامنه در ایران‼️‼️

رسانه های تبشیری و ادعاهای دروغین سرکوب ارامنه در ایران‼️‼️

رسانه های تبشیری که وابستگی به غرب و نظام سرمایه داری دارند همواره به دروغ از سرکوب مسیحیان در ایران یاد می کنند.
آخرین اخبار